sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība

Sūdzība – fiziskas vai juridiskas personas neapmierinātība ar sertifikācijas institūcijas darbību, uz kuru tiek sagaidīta atbilde.


Sertifikācijas institūcija:

-izvērtē sūdzības būtību un tālāko virzību,

-nozīmē atbildīgo personu, veic nepieciešamās darbības apstākļu noskaidrošanai, sniedz sūdzības iesniedzējam atbildi,

-uztur sūdzību, priekšlikumu un apelāciju pierakstus,

-veic korektīvās un preventīvās darbības gadījumos, kad institūcijas darbībā atklātas neatbilstības.


Sertifikācijas pretendenta, sertificēta uzņēmuma pārstāvja vai citas ieinteresētas personas sūdzība vai priekšlikums tiek pieņemti mutvārdos un rakstveidā. Apelācijas tiek pieņemtas tikai rakstveidā.

Lai iesniegumu fiksētu  reģistrācijas žurnālā, nepieciešams iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, datums un paraksts.

Sūdzību izskata Programmas vadītājs vai pilnvarota persona, kas nav personiski ieinteresēta izskatīšanas rezultātā.

Apelāciju, kas ir sūdzība par sertifikācijas lēmumu, izvirzīšanas termiņš ir 30 dienas. Šī termiņa laikā saņemtie dokumenti nosaka tālākās rīcības. Taču, ja iebildumi nav saņemti 30 dienu laikā, pieņemtais lēmums attiecībā uz sertifikāciju paliek spēkā. Ja iesniegums saņemts 30 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas, tas tiek nodots Apelāciju izskatīšanas komisijai.

Sūdzības un priekšlikumi tiek izskatīti noteiktos termiņos, pieņemot attiecīgus lēmumus.

- 7 dienu laikā nosūta sūdzību vai priekšlikumu citai iestādei, ja iesniegtais neattiecas uz sertifikācijas institūcijas darbības jomu,

- 15 dienu laikā atbild uz sūdzību vai apelāciju, ja nav nepieciešama papildus informācija,

- 30 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja nepieciešamas papildus pārbaudes vai informācija. Ja objektīvu apstākļu dēļ 30 termiņu nav iespējams ievērot, par to tiek paziņots iesniedzējam.

Apelāciju var ierosināt kā sertifikācijas atteikšanas, apturēšanas, anulēšanas tā arī tās piešķiršanas gadījumā viena mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta saņemšanas.

Apelācijas izskatīšanai var uzaicināt  sertifikācijas  institūcijas Padomes  Apelāciju izskatīšanas komisiju, kas sastāv no 3 Padomes dalībniekiem un komisijas spriedumiem ir rekomendējošs raksturs.

Gadījumā, kad apelācijas iesniedzējs nav apmierināts ar pieņemto lēmumu, lietas tālāka izskatīšana notiek likumdošanā paredzētajā kārtībā – tiesas ceļā.


© 2008 Vides Kvalitāte
Sadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2010.08.30